Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti SV Reality s.r.o., se sídlem Husitská 3422/1, IČO 27687716, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52148, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek: 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem přímého marketingu.

Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: 

 • zasílání obchodních sdělení (přímý marketing). Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa, (dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 10 let ode dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 

Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. 

Správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že bude docházet k profilování( forma automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se k danému subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Správce využívá profilování pouze za účelem personalizace obchodních sdělení pro konkrétní subjekty údajů (cílená reklama). 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Práva subjektu údajů správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) poskytuje subjektu údajů kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů správce.

Závěr 

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.


English version:

I, as the data subject, agree to the processing of personal data and information on the processing of personal data, give the SV Reality s.r.o.company, with registered office at Husitská 3422/1, Znojmo, company reg. No. , registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, Insert 52148, as an administrator of personal data ("Administrator") in accordance with Article 6 (1) (a) and Article 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation regarding the protection of personal data) (hereinafter referred to as the "GDPR Regulation"), a free and unambiguous consent to the processing of my personal data (hereinafter referred to as "consent"), subject to the following conditions:
Purpose of processing of personal data

The personal data of the data subject will be processed on the basis of a legitimate interest of the administrator for the purpose of direct marketing.

The reason for the provision of personal data by a data subject is the data subject's interest in fulfilling the purpose of processing personal data, which would not be possible without the provision of personal data. The administrator undertakes to process accurate personal data solely for the purpose of:

 • sending business messages (direct marketing). The administrator undertakes not to process personal data in a way that is incompatible with the above purpose.

Scope of personal data

The administrator undertakes to process personal data only to the extent necessary in relation to the purpose it is processed for.

The scope of personal data provided by this consent is the following:

 • name and surname,
 • email address, (hereinafter referred to as "Personal Information").

Time limit for processing the personal data

The Administrator undertakes to process personal data solely for 10 years from the date of the consent. After this time, the administrator has the obligation to dispose of such personal data..
Categories of recipients of personal data and transfer of personal data

The Administrator declares that personal data will be made available to the appropriate Administratorʼs employees who are required to maintain confidentiality of such data, as well as of security measures whose disclosure would jeopardize the security of such personal data.

The Administrator also declares that he will not transfer personal data to third countries or any international organizations.
Automated decision making and profiling

Personal data processing of the data subject will not lead to automated decision making.

The administrator hereby informs the data subject that there will be some profiling done (a form of automated processing of a person's personal data by using personal data in order to evaluate some personal aspects relating to the data subject, in particular to analyze or estimate aspects of personal preferences and interests ). The administrator uses profiling only to personalize business communications for specific data subjects (targeted advertising).
Revocation of the consent to the processing of personal data

The data subject has the right to withdraw their consent to the processing of personal data at any time, without any limitation or damage, either at the registered office address of the administrator or by an email sent to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
The rights of the data subject:

The administrator shall inform the data subject about their rights under the GDPR Regulation, in particular:

 • the right of access to their own personal data (the data subject has the right to obtain from the controller a confirmation whether the personal data concerning them is processed or not - Article 15 of the GDPR Regulation);
 • the right of correction (the data subject has the right to have the inaccurate personal data related to them corrected by the Administrator, as well as the right to complete any incomplete personal data - Article 16 of the GDPR Regulation) without undue delay;
 • the right to be deleted (the data subject has the right to make the Administrator delete the personal data relating to the data subject without undue delay if one of the reasons set out in Article 17 of the GDPR Regulation is given);
 • the right to limit the processing (the data subject has the right to limit the processing performed by the administrator in the cases provided for in Article 18 of the GDPR Regulation);
 • the right to data transferability (the data subject has the right to obtain the personal data concerning themselves which they have provided to the administrator in a structured, commonly used and machine-readable format, and the right to pass this data to another administrator without the administrator to whom the personal data has been provided preventing them from doing so, in the cases referred to in Article 20 of the GDPR Regulation);
 • the right not to be the subject of any decision based solely on automated processing (the data subject has the right not to be the subject of any decision based exclusively on automated processing, including profiling which has legal effects for them or which they are concerned by similarly in a significant way in accordance with Article 22 of the GDPR);
 • the right to file a complaint with the Supervisory Authority, which is Úřad pro ochranu osobních údajů (Personal Data Protection Office), with its registered office at Pplk. Sochora 727/27, Post Code 170 00, Prague/Praha 7.

In accordance with Article 30 (1) (a), the Data Protection Officer of the Administrator provides the data subject with contact data of the Data Protection Officer.

All inquiries, suggestions, or other submissions relating to the processing of your personal data may be directed to the Data Protection Officer of the Administrator.
Conclusion

The data subject hereby declares that they have been duly informed by the Administrator about the processing of personal data in accordance with the provisions of Article 13 of the GDPR and that the above-mentioned personal data is accurate and true and that they have provided the Administrator with it on a voluntary basis.